Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting TaalOase is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting TaalOase.

Geen garantie op juistheid

Voor tarieven die eventueel op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting TaalOase te mogen claimen of te veronderstellen. Stichting TaalOase streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting TaalOase aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

PRIVACYVERKLARING STICHTING TAALOASE NOVEMBER 2018

1. Inleiding

U leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting TaalOase. Deze geldt voor alle contacten, zoals deelnemers, docenten, bestuur, coördinator en anderen. Wij verzorgen taallessen aan volwassenen die de Nederlandse taal willen leren en verbeteren. We geven les in kleine groepen, werken vraaggericht en leveren individueel maatwerk.

U verstrekt gegevens aan Stichting TaalOase. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt over het gebruik van uw gegevens door Stichting TaalOase of u heeft hierover andere vragen, neem dan gerust contact op!

Stichting TaalOase

De Wiltstraat 6

6821 CE ARNHEM

06-15586930

2. Doel

U verstrekt aan de Stichting Taaloase een aantal persoonsgegevens die voor een aantal doelen worden gebruikt. Vastgelegd worden de volgende gegevens:

  • Uw naam, telefoonnummer en emailadres. Deze worden gebruikt voor contact gedurende de periode dat u als cursist aan TaalOase bent verbonden.
  • Uw adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke stand.

Deze worden gebruikt om u maatwerk te bieden en goed te kunnen aansluiten bij uw vragen, wensen en behoeften.
Verdere informatie die u verstrekt in het intakegesprek, in correspondentie, telefonisch en in vervolgcontacten wordt – indien nodig – doorgemaild of doorgebeld aan de betreffende docent. Aantekeningen die een docent maakt worden niet aan derden doorgegeven. De mails waarin persoonlijke informatie wordt verstrekt worden met zorg voor privacy behandeld en zo snel mogelijk verwijderd.

3. Beveiliging

Stichting TaalOase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@taaloase.nl .

Stichting TaalOase neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Stichting TaalOase gebruikt op haar website alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

4. Recht op inzage en rectificatie

U heeft het recht om op elk moment uw gegevens op te vragen die bij Stichting TaalOase vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Stichting TaalOase. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten aanpassen door Stichting TaalOase.

Stichting TaalOase verwerkt persoonsgegevens op grond van een ‘gerechtvaardigd belang’, namelijk het kunnen realiseren van taallessen volgends de visie van TaalOase. Uw gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. Stichting TaalOase behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Disclaimer & AVG van TaalOase